Rozvrh hodin 2.C

2.C 1
 8:00 - 8:45
2
 8:55 - 9:40
3
 9:50 - 10:35
4
10:55 - 11:40

 
6
12:10 - 12:55
7
13:05 - 13:50
Po Tv Čj M Čj      
Út Čj M Prv      
St Čj M Čj Tv      
Čt Čj M Prv Vv   Vv Čj
Čj M Čj Hv