Montessori - o programu

Zástupkyně ředitele pro program Montessori

Mgr. Miroslava Kellovská
e-mail: kellovska.m@naberanku.cz

Základní charakteristika

Program vychází z respektu k dítěti, které je považováno za samostatně se vyvíjející bytost.

Web spolku rodičů
 

O programu

Marie Montessori (*1870), italská lékařka - psychiatr, která celý život věnovala studiu vývoje dětí již od narození, vyvinula tuto vzdělávací metodu, která je "ušita dětem na míru". Podporuje jejich zdravý rozvoj. Respektuje individualitu a jedinečnost každého jedince a maximálně vychází vstříc jeho potřebám s uvědoměním si pevných morálních a demokratických principů a zásad. Je tak zajištěno, že každý se v takové škole učí rád - je umožněno dosáhnout dlouhodobě trvajících znalostí, ale také umožňuje rozvoj osobnosti dítěte, což je naprosto nezbytné pro úspěšné uplatnění nejen ve studiu a profesi, nýbrž i v soukromém životě. Úspěšnost tohoto systému potvrzuje rozšíření Montessori škol, které najdeme po celém světě: např. Holandsko (víc než 50% škol), Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko, Polsko, USA, Austrálie, Indonésie, Japonsko. Jedná se o metodu se sedmdesátiletou až stoletou tradicí, která je v řadě zemí integrální součástí národních vzdělávacích systémů. Pokud vás zajímá více, seznamte se s hlavními principy této metody.

Základní principy programu

 • Utváření nového vztahu dospělého k dítěti

Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku. Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti..

 • Vlastní objevování poznatků samotným dítětem

Potřeba učit se, porozumět okolí a vyznat se v souvislostech je v nás zakódováno přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte, což je klíčový princip výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky.

 • Samostatná práce jednotlivce

používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit:
co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat a o čem chce získat další informace
kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat
kdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu
s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

 • Dělená odpovědnost

Učitel dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru činností, ale současně preferuje a pomáhá vybírat činnost pro dítě, které se nedokáže samo rozhodnout. Učitel podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. Snaží se postupně doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.

 • Trojstupňová výuka

Tato metoda je vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých dětí do základní školy a pouze při některé učební látce. Spočívá ve třech stupních: pojmenování učitelem, znovupoznání, aktivní ovládání.

 • Izolace jedné vlastnosti

Základní didaktický princip pedagogiky M.Montessori. Izolovaná vlastnost musí být zřetelně vyjádřená. Vzniká tak výrazný, a tím snadno postižitelný rozdíl. Výrazný rozdíl se postupně zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti a pozornosti.

 • Práce s chybou

Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

 • Práce s pochvalou

Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

Naše hodnoty

 • budujeme program ve veřejné základní škole (devítiletce), který rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost
 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život
 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi
 • snažíme se posilovat silné stránky dětí
 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů
 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom
 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe