Program s prvky Začít spolu - o programu

Koordinátor programu

Mgr. Kateřina Žežulková
e-mail: zezulkova.k@naberanku.cz

Základní charakteristika

Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

 

O programu

Začít spolu je vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Dále klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Úspěšně se pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.

Vzdělávací program Začít spolu je v České republice realizován od roku 1994. Název Začít spolu je typický pouze pro naši republiku, mezinárodní název tohoto programu je Step by Step.

Základní stavební kameny programu

  • Individualizace práce

Žádná živá bytost na světě není stejná. Stejně tak děti přicházejí do 1. třídy na různé úrovni znalostí, s různými schopnostmi. Tomu je třeba přizpůsobit vyučování. Proto děti dostávají možnost svobodné volby úkolů, na které stačí. Se svobodou je však spojena odpovědnost za přijatý úkol s cílem splnit jej v rámci osobního maxima.

  • Chápání světa v souvislostech

Je umožněno žákům tím, že se objevování světa přírody a světa lidí nabízí v rámci práce na tematických celcích, nikoliv výukou v roztříštěných vyučovacích předmětech. Tematický přístup zajistí: integraci původně oddělených přístupů, předmětů, integraci matematicko - logického, vizuálního, tělesně - kinestetického, muzikálního a jiných přístupů, integraci myšlení, intuice, těla, citů a smyslů ve vzdělání.

  • Práce v centrech aktivity

Integrované tematické učení předpokládá organizaci a řízení procesu učení, stejně jako uspořádání a vybavení třídy v centrech aktivit. Práce v centrech umožní dětem svobodnou volbu úkolů, rozvoj schopností komunikovat a spolupracovat v malé skupině. V našich třídách jsou centra pro: čtení a psaní, matematiku, přírodní vědy, výtvarné a hudební umění.

  • Zapojení rodin do programu školy

Členové rodin jsou pro dítě nejbližšími a nejmilejšími lidmi na světě. Proto se snažíme, aby vstup těchto lidí do vyučování i do činností mimo vyučování byl co nejčastější. Rodina se tak stane aktivním spolutvůrcem programu školy.