Mateřská škola Pertoldova

Základní informace

Provozní doba: pondělí - pátek od 6:30 do 17:00
Telefon: 244 464 578
E-mail: mspertoldova@naberanku.cz

Vlastní web
 

O školce

Charakteristika

Považujeme za důležité vytvářet s rodiči i dětmi vztahové vazby vycházející ze základních mezilidských hodnot, jako je zájem o druhého, komunikace, přátelský a empatický přístup, partnerství mezi dětmi i dospělými, ale zároveň zachovávat potřebnou míru odborné profesionality, neboť prioritním posláním MŠ je rodinu a její působení na dítě doplňovat a rozvíjet – nikoliv nahrazovat.

Již název ŠVP „Aby malí byli velcí“ naznačuje náš výchovně vzdělávací záměr a postoj, s jakým v naší mateřské škole k dítěti přistupujeme – s respektem k jeho individualitě od všech, se kterými se v MŠ každý den setkává, a zároveň se snahou o rozvoj jeho přirozeného potenciálu a kultivaci jeho osobnostních předpokladů pro život osobní, pracovní i občanský. V souladu se ŠVP má naše škola vypracovaný také Preventivní program mateřské školy, v současnosti pracujeme na udělení certifikace značky Rodiče vítáni.

MŠ Pertoldova sídlí přímo v budově základní školy Na Beránku od začátku školního roku 2012/13. Nachází se v nově zrekonstruovaných přízemních prostorách s okny do školní zahrady a vchodem z ulice Urbánkova.

Základním východiskem naší práce s dětmi jsou adekvátní podněty nabízené dětem ve smysluplném kontextu, aby působení na dítě nebylo chaotické a roztříštěné. Pracujeme s dětskou literaturou, podněcujeme přirozenou dětskou tvořivost při výtvarných činnostech, zveme kvalitní divadelní soubory, pořádáme poznávací procházky a výlety. Máme zkušenost s realizací IVP pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuálně se věnujeme rovněž dětem s odlišným mateřským jazykem: Učíme se mluvit správně česky – 1x týdně, lektoruje učitelka naší mateřské školy.

V odpoledních hodinách upřednostňujeme tzv. volnou hru, která je, při dodržení správných zásad a pravidel, z odborného hlediska pro dítě velmi přínosná. Jde o činnosti, které dítě realizuje ze svého rozhodnutí a při kterých se učí spolupracovat, komunikovat, vyjednávat, které rozvíjí jeho orientační i předmatematické schopnosti. Specifické podmínky k nim lze vytvořit právě v MŠ – materiální, sociální i personální.

Samo umístění předškolního zařízení do budovy základní školy přímo vybízí k nejrůznějším formám spolupráce mezi oběma institucemi. Vlastní program mateřské školy je tak doplněn či obohacen o akce se školní družinou (společné výstavy, vystoupení), nebo s dětmi a učiteli 1. stupně (pravidelné předčítání v MŠ, drobná literárně dramatická setkávání, žákovské koncerty, návštěvy dětí ve vyučování, účast v Klubu předškoláků). V minulém školním roce pro nás připravili sportovní dopoledne na školním hřišti také žáci 9. třídy a tato akce se setkala s takovým úspěchem na obou stranách, že v této tradici budeme určitě pokračovat.

Většinu školního roku všechny děti s učitelkami absolvují 1x týdně v dopoledních hodinách pravidelné lekce cvičení v tělocvičně pod vedením zkušené lektorky ze sportovního centra GYMKa Praha. A právě důležitá pravidelnost vede k viditelnému zlepšení pohybové koordinace, aerobní zdatnosti i prostorové orientace prakticky u všech dětí.

Pro rodiče

  • Ve školním roce 2020/21 opět proběhne několik odborně zaměřených tematických setkání rodičů.
  • Společné cvičení dětí a rodičů se uskuteční v únoru 2021 v tělocvičně ZŠ.

Spolupráce

Základní škola Na Beránku v Praze 12, PPP Barunčina, GYMKa Praha. Další spolupráce: OŠK, OSV ÚMČ Praha 12, Městská policie ČR, rodiče dětí MŠ Pertoldova.