Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení vycházejících žáků

Informace k vydávání přihlášek

Informace k přihláškám     Informace k zápisovému lístku

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro Vaši snadnější orientaci v procesu přijímacího řízení zveřejňujeme výše i odkazy s detailními informacemi - žáci je také dostanou v tištěné podobě společně s přihláškami.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

Atlas školství - filtr na školy, které budou pořádat 2. kolo přijímacího řízení - přehled bude postupně doplňován

MHMP - přehledy o volných místech na středních školách po přijímacím řízení - zveřejněno 11.5.2021  

MŠMT - shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ - 15. 3. 2021

MŠMT - nformace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky - 11. 3. 2021

MŠMT - Harmonogram pro přijímací ízení pro školní rok 2020/2021 - 22. 1. 2021

MŠMT - Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení - 5. 1. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).
Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

MŠMT - Opatření obecné povahy - konání talentových zkoušek - 8.12.2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy upravuje termíny pro konání talentových zkoušek pro přijetí ke střednímu vzdělávání. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 8. prosince 2020.

Informace k přijímacímu řízení na umělecké obory SŠ pro školní rok 2021/2022 

Další informace k přijímacímu řízení

Schola Pragensis 2020

Situace kolem Covid 19 neumožňuje uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu vzdělávání a pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Nicméně bude realizována Schola Pragensis on-line, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace. Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem a bude trvat do 28. února 2021.

Bližší informace