Balíček okamžité pomoci Pražanům - 2023

Publikováno: 06. 2. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, obdrželi jsme informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům.


Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

Opatření spočívají v možnosti:
- prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
- prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,
- prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
- čerpání prostředků z fondu solidarity.

Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:
- příspěvek či doplatek na bydlení,
- okamžitou dávku v hmotné nouzi,
- přídavek na dítě,
- dávky pěstounské péče,
- čelí exekuci/insolvenci,
- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
od 15. 2. 2023 do 17. 2. 2023 vždy od 7:15 do 8:00 hodin. Pro MŠ Urbánkova je termín podání žádosti prodloužen do 24.2.2023.
Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu je možné čerpat od 1.1.2023. Pokud jste žádali již v roce 2022 a podpora Vám byla přiznána, není potřeba podávat žádost znovu.

Žádost je třeba doručit osobně na jednotlivá pracoviště školy:
- základní škola - kanceláře vedení školy,
- mateřské školy - zástupkyním ředitele příslušné mateřské školy.
S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

Formulář žádosti - prominutí úplaty
Formulář žádosti - fond solidarity

Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti. 

Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do deseti pracovních dnů. V případě potřeby vyrozumění v listinné podobě je možné toto vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři základní školy nebo příslušné mateřské školy. 

Děkujeme za pochopení.