Certifikované testování - 2022

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo na jaře roku 2022 provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování.

Zjišťování bylo zaměřeno na výsledky žáků 5. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zjišťování v souhrnu obsáhlo široké spektrum vzdělávacích oborů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Český jazyk, Matematika, Dovednosti usnadňující učení).

Cílem zjišťování výsledků vzdělávání bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu sledování dopadů dlouhotrvajícího distančního vzdělávání. Zjišťování ověřovalo míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Získané informace byly nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce (informace o míře získaných vědomostí a dovedností ve vztahu k tomu, co předpokládají rámcové vzdělávací programy), ale také důležitým zdrojem informací pro školy v rámci snižování nerovností ve vzdělávání způsobených okolnostmi pandemie nemoci covid-19 a současně využitelným evaluačním nástrojem pro školy.

Oblast Úspěšnost žáků školy Úspěšnost žáků v ČR
Český jazyk 70 % 69 %
Matematika 54 % 52 %
Dovednosti usnadňující učení 56 % 53 %