Hygienická pravidla pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 27. 8. 2021, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, ve školním roce 2021/2022 bude opět nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla.


Ve školním roce 2021/2022 bude opět nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se mohou podle epidemiologické situace v průběhu roku měnit. Vždy o nich budete informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými komunikačními kanály – e-mailem nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

Informace k testování

Testování žáků a dětí proběhne v následujících termínech:

 • 2.- 9.ročník - 1.9., 6.9. a 9.9.2021
 • Přípravná třída a 1.ročník - 2.9., 6.9. a 9.9.2021

Testování se neprovádí u osob:

 • které písemně doloží negativní výsledek PCR (platí 7 dnů) nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, toto potvrzení o antigenním testování nesmí být starší 72 hodin,
 • s prodělaným onemocněním COVID-19, kdy od nařízení izolace, nebo prvního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli,
 • které mají vystavený certifikát MZd ČR nebo certifikát vydaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od ukončené aplikace vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli.

Škola může umožnit žákům použít k testování jiný antigenní test, než sama poskytuje, pokud je tento test na seznamu schválených testů.

Informace k ochraně dýchacích cest

Ve společných prostorách školy je povinnost dětí a žáků nosit ochranné prostředky dýchacích cest (děkujeme za zajištění dostatečného množství ochranných prostředků). 

Informace pro žáky, kteří neabsolvují testování 

Do školy je umožněn vstup pouze dětem a žákům, kteří podstoupili ve stanovených termínech vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu a doloží škole jeho negativní výsledek, antigenním testem ve škole a mají negativní výsledek, nebo doloží certifikát o provedeném očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19, při nedoložení budou tyto děti a žáci po celou dobu pobytu ve škole používat prostředky ochrany dýchacích cest. Žáci, kteří se neprokáží negativním testem nebo certifikátem o očkování, nebo prodělání nemoci, musí po celou dobu výuky nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení venku se převlékají odděleně, nesmí zpívat; používají toalety vyčleněné pouze pro tyto žáky, při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

Další pravidla pro pobyt ve škole

 • žáci před školou musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví
 • každý je povinen si před vstupem do třídy umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce
 • žák je povinen dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • na toaletu je vhodné chodit tak, aby tam nedocházelo k velké kumulaci žáků
 • žák zůstává ve vyhrazené třídě a pohyb do ostatních částí školy je povolen pouze podle pokynů vyučujícího (s jeho doprovodem)
 • osoby s příznaky infekce dýchacích cest nemají do školy přístup, v případě, že žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, je izolován od ostatních a zákonný zástupce je o této skutečnosti neprodleně informován
 • v případě výskytu onemocnění covid 19 bude postupováno podle pokynů HS hl. m. Prahy, o vzniklé situaci, následných krocích v provozu školy (stanovených HS hl. m. Prahy) a o případné úpravě způsobu vzdělávání informujeme neprodleně žáky a zákonné zástupce zavedenými způsoby elektronické komunikace a na webových stránkách školy

Vstup do budovy školy

Vážení rodiče, ve snaze zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců, Vás žádáme o respektování zákazu vstupu do budovy školy, abychom omezili riziko šíření nemoci COVID-19.

Návrat ze zahraničí

Při návratu ze zahraniční dovolené postupují zákonní zástupci dětí a žáků podle aktuálních Mimořádných, Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo aktuálních Sdělení MZd ČR.