Otevření školy od 8.6.2020 - informace 2

Publikováno: 01. 6. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme další informace ohledně otevření školy od 8. 6. 2020 pro žáky 6. - 8. ročníku. Žáka je potřeba předem do 3. 6. 2020 ke konzultacím přihlásit, pozdější přihlášení již není možné akceptovat.


Škola nabízí žákům 6. - 8.ročníku skupinové konzultace z hlavních předmětů v návaznosti na vzdělávání na dálku. Docházka žáků není povinná, konzultace budou probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Skupiny budou vytvořeny podle počtu přihlášených žáků a nelze zaručit přidělení žáka k příslušnému vyučujícímu daného předmětu. V době individuálních konzultací nebudou žáci hodnoceni. Stravování nebude pro žáky 6. - 8.ročníku zajištěno.

Vzhledem k ochraně zdraví a s ohledem na rodinné příslušníky, kteří patří do rizikové skupiny, a náročnosti zajištění provozu apelujeme na rodiče, aby zvážili potřebu účasti žáka na konzultacích.

Třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B a 8.C - Přihláška

2 x týdně v rozsahu dvou hodin denně podle rozpisu, který bude vytvořen podle počtu přihlášených žáků. O konkrétnm zařazení do skupiny, časovém rozvrhu a času nástupu do školy budete informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky v pátek 5. 6. 2020.

Třídy 6.E, 7.D a 8.D - Přihláška

Žáci třídy 6.E mohou do školy docházet v pondělí a pátek od 9.00 do12.00 hodin. Sraz žáků před školou je v 8.50 hodin, vyzvedne si je učitel. Probíhat budou převážně konzultace Čj a M, případně závěrečných prací.
Žáci tříd 7.D a 8.D mohou do školy docházet v úterý a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin. Sraz žáků před školou je v 8.50 hodin, vyzvedne si je učitel. Probíhat budou konzultace ČJ a M, přírodovědné vycházky a práce na přírodní zahradě.

Základní podmínky

  • Žák musí první den výuky přinést vyplněné čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.
  • Žáci před školou musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví (rozestupy a rouška).
  • Jiným osobám než žákům a pracovníkům školy je vstup do budovy školy zakázán.
  • Každý žák musí mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen se v šatně přezout a odložit svrchní oděv.
  • Každý je povinen si předem umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce.
  • Žáci budou seznámeni dne 8. 6. 2020 se základními hygienickými pravidly a s pravidly pohybu po budově školy.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny a docházky do školy.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Případnou nepřítomnost žáka je potřeba prostřednictvím zákonného zástupce omluvit třídnímu učiteli.