Přijímací řízení na umělecké obory SŠ

Úvodní informace rodičům žáků 9. tříd k přijímacímu řízení na gymnázia a střední školy s přihlédnutím k oborům skupiny "82" 

I. Jak požádat základní školu o vydání přihlášek

 • O vydání formulářů přihlášek požádejte školu prostřednictvím třídního učitele odevzdáním zájemky do 3. 11. 2023.
 • Škola bez zbytečného odkladu připraví dokumentaci (viz níže).
 • Dokumentace bude předána žákovi.

II. Dokumentace

 • Tiskopis přihlášky na SŠ - dvakrát

Kompletně vyplníte oddíl A, v oddílu B (známky budou již doplněné, potvrzené ředitelem školy) doplníte počet listů příloh, pokud je budete k přihlášce připojovat, případně kolonku proškrtnete. O případné nutnosti potvrzení přihlášky lékařem se informujte na zvolené střední škole.

 • Zápisový lístek
 • Informace k zápisovému lístku

III. Právní rámec

Přijímání ke studiu v oborech s talentovou zkouškou, tj. zejména konzervatoře, obory skupiny 82 – umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba a sportovní gymnázia ve školním roce 2024/2025 se řídí ustanoveními § 60 a 62 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v aktuálním znění.
Konkrétní termíny pak obsahuje Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2023/2024 (na stránkách MŠMT).

Stručný přehled
 • Přihlášku lze podat na dvě střední školy (SŠ), které nabízejí studium v oborech s talentovou zkouškou.
 • Obsah a formu přijímací zkoušky a kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ.
 • Ředitel SŠ nejpozději do konce října stanoví a zveřejní obory vzdělávání s talentovou zkouškou.
 • Pozvánku ke konání talentové zkoušky zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k talentové zkoušce, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.
 • Vyplněnou a školou potvrzenou přihlášku doručte do 30. 11. 2023 řediteli příslušné SŠ.
 • Talentové zkoušky se konají od 2. 1. 2024 (konkrétní termín obdržíte v pozvánce).
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v první polovině měsíce února.

IV. Poznámky

1. S úplným zněním výše uvedených předpisů se v případě zájmu můžete seznámit na veřejně dostupných zdrojích na internetu.
2. Pokud není žák na SŠ v oboru s talentovou zkouškou přijat, má právo zúčastnit se přijímacího řízení na SŠ jako ostatní žáci. Proto Vám až do rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budeme postupně zasílat informace stejně jako ostatním žákům a rodičům.
3. Zápisový lístek je důležitý dokument, proto jej uschovejte i pro použití do přijímacího řízení na ostatní střední školy pro případ, že by žák nebyl na SŠ s obory s talentovou zkouškou přijat.