Primární prevence

Prevenci sociálně patologických jevů řadíme k hlavním prioritám základního vzdělávání. Podporujeme zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím na jeho individuální schopnosti. Vedeme naše žáky ke zdravému životnímu stylu, k vzájemné ohleduplnosti a toleranci, rozvíjíme příznivé klima školy, vzájemné vztahy žák – žák a žák – dospělý. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou vedení k tomu, aby problematiku SPJ nejen vhodně a taktně přiřazovali k obsahu probíraného učiva, ale aby využili i neplánovaně každé příležitosti k posilování vzájemných lidských vztahů a k řešení problémů a konfliktních situací. Již několik let praktikujeme systém vzdělávání žáků v rámci prevence SPJ formou interaktivních seminářů pro jednotlivé třídy v o.s. Proxima sociale, kdy 1x za pololetí školního roku se žáci v tříhodinovém bloku seznámí s některým aspektem zahrnutým do problematiky prevence.

Z rámcových témat uvádíme např.: Vztahy ve třídě, Komunikace, konflikty a jejich řešení, Zdravý životní styl, prevence závislostí, Šikana, agresivita, Drogové závislosti, Partnerské vztahy, sexualita, Rasismus, xenofobie, Sekty a rizikové skupiny aj. Finančně je tato služba podpořena jednak grantem HMP v rámci programu Zdravé město Praha, jednak příspěvkem od zřizovatele formou navýšení rozpočtu školy. Vedle uvedených forem jsou doplňkem semináře a besedy, které pro žáky zajišťuje koordinátor prevence na škole Ing. Hana Betušová.

Termíny jsou po domluvě s poskytovatelem vždy pro danou třídu vypsány v Plánu akcí v Bakalářích.

Termíny programu primární prevence PROXIMA SOCIALE, o.s.

4.A  termín bude upřesněn I.DM termín bude upřesněn 7.C termín bude upřesněn
4.B termín bude upřesněn II.DM termín bude upřesněn 8.A termín bude upřesněn
4.C termín bude upřesněn III.DM termín bude upřesněn 8.B 1.12.2017
4.D termín bude upřesněn 6.A termín bude upřesněn 8.C termín bude upřesněn
5.A termín bude upřesněn 6.B termín bude upřesněn 9.A termín bude upřesněn
5.B termín bude upřesněn 7.A termín bude upřesněn 9.B termín bude upřesněn
5.C termín bude upřesněn 7.B termín bude upřesněn 9.C termín bude upřesněn