Noví žáci - přípravná třída

Výsledky zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Podle § 7, odst. 1, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky je povolený nejvyšší počet 15 dětí v přípravné třídě.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce počátkem měsíce června 2023. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023.

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024
Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Dokumenty k zápisu do přípravné třídy

1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 a dodržet níže uvedené způsoby doručení.
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

2) Doklad o udělení odkladu školní docházky
Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024. Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na naší škole.

3) Originál doporučení školského poradenského zařízení
Součásti žádosti o přijetí ditěte do přípravné třídy je orginál doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2023 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby) - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz,
- osobně - po předchozí domluvě.

Další informace 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.