Noví žáci - přípravná třída

Informace k začátku školního roku 2022/2023

Školní rok začíná dne 1. 9. 2022. Pro žáky 1. tříd a děti přípravné třídy je sraz před hlavním vstupem do školy v 8:25 hodin.

1. třídy + přípravné třídy - informace pro první týden

Rozdělení žáků do 1. tříd a dětí do přípravných tříd bude zveřejněno na tomto místě nejpozději do 26. 8. 2022. Rozdělení žáků a dětí bude zveřejněno podle přidělených registračních čísel u zápisu.

Případné další informace budou zveřejněny do 31. 8. 2022.

Výsledky zápisu do přípravné třídy - 2022

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi informaci, že MHMP povolil otevření druhé přípravné třídy pro školní rok 2022/2023. Ředitel školy obdržel od zřizovatele školy oficiální informaci, že MHMP rozhodl o povolení zřízení druhé přípravné třídy od školního roku 2022/2023 na naší škole. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na stránkách školy pod přidělenými registračními čísly.

Znamená to, že byly přijaté všechny děti, jejichž rodiče žádost podali a doplnili ji příslušným doporučením školského poradenské zařízení a rozhodnutím o odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023.

Ve dvou případech není přijímací řízení ukončeno, neboť žádost neobsahuje přílohy dle příslušných ustanovení zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Rodiče těchto dětí byli individuálně vyzváni k doplnění žádosti.

Seznam přijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Nástup do přípravných tříd je stanoven na 1. září 2022, rozdělení dětí do jednotlivých přípravných tříd bude oznámeno na stránkách školy v druhé polovině měsíce srpna 2022. V tomto termínu budou zároveň postupně zveřejňovány informace týkající se organizace prvního dne (prvních dnů) školního roku 2022/2023 v přípravných třídách.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Oznámení

Oznámení 2 o přijímání do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, bohužel ani do dnešního dne (17. 6. 2022) magistrát úředně neschválil zřízení druhé přípravné třídy i přes urgenci ředitele školy a zřizovatele. Z toho důvodu nestanovuje škola datum, do kdy bude zveřejněno oznámení o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023. Oznámení bude zveřejněno bezodkladě v momentě, kdy se škola dozví, zda bude povoleno otevřít i druhou přípravnou třídu.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení školy

Oznámení o přijímání do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, oznámení o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy je prodlouženo o jeden týden, tedy do 17.6.2022.

K 31.5.2022 škola obdržela 27 žádostí o přijetí do přípravné třídy. Ředitel školy požádal zřizovatele o souhlas se zřízením dvou přípravných tříd tak, aby bylo možné přijmout všechny děti, jejichž rodiče žádost podali. Zřizovatel žádost ředitele školy vyřídil kladně. Konečné rozhodnutí o zřízení druhé přípravné třídy však vydává Magistrát hl.m.Prahy. Do dnešního dne však ani zřizovatel a ani škola vyjádření MHMP neobdržely.

Můžeme se domnívat, že požadavek na otevření i druhé přípravné třídy bude MHMP nakonec schválen, ale pokud rozhodnutí nemá zřizovatel a ani škola úředně schváleno, nemůže ředitel školy vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení školy

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31. 5. 2022.

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy
Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

Dokumenty k zápisu do přípravné třídy

1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole do 31. 5. 2022 a dodržet níže uvedené způsoby doručení.
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - pro děti s OŠD na naší škole
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - pro ostatní děti

2) Doklad o udělení odkladu školní docházky
Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023. Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na naší škole.

3) Originál doporučení školského poradenského zařízení
Součásti žádosti o přijetí ditěte do přípravné třídy je orginál doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2021 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz,
- osobně - po předchozí domluvě.

Další informace 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.