Noví žáci - přípravná třída

Výsledky zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Počet zájemců, kteří splnili kritérium pro přijetí, převyšoval nejvyšší možný počet dětí pro přijetí (maximálně 15 dětí v PT). Uchazeči tedy byli vybráni na základě losování, které proběhlo dne 4. 6. 2024 za účasti zástupce třizovatele školy a zástupce školské rady.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Záznam z losování do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Podle § 7, odst. 1, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky je povolený nejvyšší počet 15 dětí v přípravné třídě.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce v měsíci červnu 2024. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace - 29. 5. 2024

Vážení rodiče, na základě níže uvedené zprávy Vás informujeme, že losování dětí do přípravné třídy proběhne dne 4. 6. 2024. Následně budou dne 5. 6. 2024 zveřejněny na webových stránkách školy výsledky.

Aktuální informace - 18. 4. 2024

Vážení rodiče, u zápisu pro školní rok 2024/2025 jste školu informovali o tom, že po vyřízení odkladu školní docházky (OŠD) byste ve školním roce 2024/2025 byli rádi, aby Vaše dítě bylo vřazeno do přípravné třídy (PT). Bohužel Vám musíme sdělit, že ke dni 16. 4. 2004, kdy jsme shromáždili většinu údajů k OŠD vč. zájmů o PT, počet zájemců, kteří splňují kritérium pro přijetí, již nyní převyšuje nejvyšší možný počet pro přijetí (max. 15 dětí v PT). Znamená to, že s největší pravděpodobností budou děti zařazeny do PT na základě losování. Abyste předešli případným komplikacím, doporučujeme, abyste si raději rezervovali pro příští školní rok místo ve Vámi zvolené mateřské škole. O řešení situace při přijímaní do PT pro rok 2024/2025 Vás budeme informovat převážně formou zpráv na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí do PT bude oznámeno začátkem června 2024. Připomínáme jen, že přihlášky, pokud jste je již neposlali, očekáváme do 31. 5. 2024. Děkujeme za pochopení.

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024.

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025
Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Dokumenty k zápisu do přípravné třídy

1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024 a dodržet níže uvedené způsoby doručení.

2) Doklad o udělení odkladu školní docházky
Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2024/2025. Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na naší škole.

3) Originál doporučení školského poradenského zařízení
Součásti žádosti o přijetí ditěte do přípravné třídy je orginál doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2024 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby) - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz,
- osobně - po předchozí domluvě.

Další informace 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků programu s prvky Začít spolu a dětí z přípravné třídy

Informační schůzka se uskuteční v pondělí 17. června 2024 od 16:30 hodin ve velké učebně (aule) školy – postranní vchod z jižní strany od valu v ulici Pavelkova (plánek). Obsahem informační schůzky je podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy. Na schůzku Vás srdečně zveme.

V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy.