Noví žáci - přípravná třída

Informace ke školnímu roku 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 bude nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se podle epidemiologické situace mohou v průběhu roku měnit. Rodiče žáků o nich budou informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými kanály elektronické komunikace. O způsobech komunikace budou rodiče informováni na první třídní schůzce.

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2020/2021
Přípravná třída - informace k začátku školního roku

Seznam školních potřeb bude upřesněn na první třídní schůzce dne 1. 9., do té doby stačí zajistit: přezůvky, penál, oblečení na tělesnou výchovu.

Bližší informace o školním stravování, školní družině a zájmových kroužcích budou na webových stránkách školy aktualizovány v závěru měsíce srpna. Přihlášky do školní družiny a ke stravování budou distribuovány na třídní schůzce dne 1.9., popř. je možné využít aktualizovaných formulářů ze stránek školy. Nabídku zájmových kroužků obdrží děti během prvního školního týdne.

Při škole funguje Spolek rodičů Na Beránku, který rád přivítá nové aktivní členy. Cílem spolku je vytvořit platformu pro užší komunikaci mezi školou a rodiči a podporovat vzdělávací, volnočasové, kulturní a sportovní aktivity dětí. V případě, že se chcete o spolku a jeho aktivitách dovědět víc, kontaktujte členy spolku na adrese spolek.na.beranku@gmail.com nebo je sledujte na Facebooku. 

Informace o přípravné třídě

Vážení rodiče, informujeme Vás, že přípravná třída na naší skole bude od 1.9.2020 otevřena a všechny přihlášené děti do ní byly přijaty.

Jestliže potřebujete vydat rozhodnutí o přijetí, napište na e-mailovou adresu školy naberanku@naberanku.cz. Rozhodnutí je možné zaslat elektronicky nebo si ho můžete vyzvednout po předchozí domluvě v budově školy.

Další informace k organizaci školního roku budou postupně zveřejňovány na webových stránkách školy. Třídní schůzka proběhne na začátku školního roku v prvním dnu školního vyučování.

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného množství zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31.5.2020.

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - formát *.pdfformát *.doc - pro děti s OŠD na naší škole
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - formát *.pdfformát *.doc - pro ostatní děti
Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.