Noví žáci - přípravná třída

Schůzka pro rodiče - budoucí 1.třídy a přípravná třída

Vážení rodiče, v úterý 22.6.2021 se uskutečnila informační schůzku rodičů dětí přijatých do 1. tříd programu s prvky Začít spolu a rodičů dětí přijatých do přípravné třídy.

Hlavní témata projednavaná na informační schůzce

Obsahem informační schůzky bylo podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků a rodičům dětí z přípravné třídy před nástupem do školy. Prosíme, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy a do přípavné třídy.

Aktuálně - 8.6.2021

Vážení rodiče, přinášíme informace o výsledcích přijímacího řízení do přípravné třídy od 1.9.2021.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí ke vzdělávání v přípravné třídě 

Škola obdržela v řádném termínu 16 přihlášek do přípravné třídy, do přípravné třídy je možné přijímat maximálně 15 dětí. Z tohoto důvodu byla při přijímání dětí do přípravné třídy použita kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy od 1.9.2021. Byly přijaty všechny děti, které získaly tři a více bodů, nebylo přijato dítě, které získalo méně než tři body.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, bude zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte nebo do datové schránky zákonného zástupce. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně - 1.6.2021

Vážení rodiče, přinášíme průběžné informace o výsledcích přijímacího řízení do přípravné třídy od 1.9.2021. V těchto dnech zpracováváme přihlášky, které dorazily v řádném termínu, tj. do 31.5.2021. Z organizačních důvodů jsme nuceni odložit termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení do přípravné třídy o několik dnů. Přes tuto skutečnost můžeme konstatovat, že přípravná třída bude od 1.9.2021 otevřena a všechny děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy budou přijaty. Děkujeme za pochopení.

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31. 5. 2021.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti jejich zákonných zástupců ve škole.

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2021 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz,
- osobně (v důvodných případech) - po předchozí domluvě.
Bližší informace k termínům a organizaci zápisu do přípravné třídy

Dokumenty k zápisu do přípravné třídy

1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
formát *.pdfformát *.doc - pro děti s OŠD na naší škole
formát *.pdfformát *.doc - pro ostatní děti

Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole do 31. 5. 2021 a dodržet zde uvedené způsoby doručení.

2) Doklad o udělení odkladu školní docházky
Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022. Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na naší škole.

3) Originál doporučení školského poradenského zařízení
Součásti žádosti o přijetí ditěte do přípravné třídy je orginál doporučení školského poradenského zařízení.

Další informace 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.