Noví žáci - zápis

Důležité informace - termíny a organizace zápisu

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Prosíme, přečtěte si pozorně výše uvedené informace, které Vás navedou, kdy a jakým způsobem je třeba doručit škole níže uvedené materiály.

1) Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - formát *.pdf, formát *.doc  

Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole výhradně v termínech uvedených v "Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1.tříd" a dodržet zde uvedené způsoby doručení.

2) Vyplněný formulář doplňujících informací - formát *.pdfformát *.xls

Prosíme, doručte společně s vyplněnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Informace jsou podstatné pro zařazení dítěte do vzdělávacího programu a následně pro tvorbu třídních kolektivů. 

3) Ověření trvalého pobytu dítěte, v případě ciziců pobytu dítěte

Doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován. U žádostí spádových dětí, kde nebude doklad přiložen, ověří ředitel školy místo trvalého pobytu na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2020. 

Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021

K výše uvedeným materiálům je ještě potřeba dodat následující dokumenty.

4) Vyplněnou žádost o odklad školní docházky - formát *.pdfformát *.doc 

Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit spolu s výše uvedenými dokumenty výhradně v termínech uvedených v "Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1.tříd" a dodržet zde uvedené způsoby doručení.

5) Originály dvou odborných posudků

Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem.

Informace k podání žádosti o odklad školní docházky a k dodání odborných posudků 

Zajištění vzdělávání pro děti, kterým bude udělen odklad školní docházky

Pokud ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky, zajistěte pro své dítě ve školním roce 2020/2021 buď docházku do mateřské školy, nebo do přípravné třídy základní školy.

Přípravná třída v ZŠ Na Beránku od 1.9.2020 

Od 1. 9. 2020 plánujeme otevřít v ZŠ Na Beránku přípravnou třídu. Více informací