Co u nás najdete

CESTA

Cíle
Efektivita
Spolupráce
Tvořivost
Aktivita

Základní škola zajišťuje vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu Začít spolu a v programu Montessori. Ve všech ročnících probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu CESTA, na jehož tvorbě se podílel kolektiv pedagogických pracovníků školy v minulých letech a který tvoří páteř vzdělávacího systému. Při tvorbě školního vzdělávacího programu byla škola zapojena do projektu Systém vzdělávání týmů škol. Jednotliví pedagogičtí pracovníci pak využívají svých zkušeností a tvořivosti při plnění výchovně vzdělávacích cílů při použití jednak tradičních metod a forem práce, které považujeme mnohdy za nezastupitelné, ale též metod a forem práce moderních a aktivizujících, a to vždy se zřetelem k žákovi, k jeho individuálním potřebám a možnostem. Výchovu a vzdělávání zabezpečuje stabilizovaný pedagogický sbor vesměs kvalifikovaných učitelů a vychovatelek ve školní družině, kteří se pravidelně dále vzdělávají v různorodých oblastech.

Zejména se zaměřujeme na rozvíjení environmentální, estetické a sportovní výchovy, důraz klademe na zvládnutí základní jazykové vybavenosti v angličtině a zvládnutí základů dovedností v oblasti informačních technologií. Podporujeme zájem žáků o jednotlivé okruhy a obory vzdělávání, organizujeme třídní a školní kola nejrůznějších soutěží a nejúspěšnější žáky vysíláme reprezentovat školu do regionálních kol. V posledních letech se zapojujeme do mnoha projektů - zejména s environmentálním zaměřením. Organizujeme školy v přírodě, výlety, poznávací zájezdy. Škola nabízí možnost navštěvovat zájmové kluby, které probíhají v odpoledních hodinách v naší budově.

Velmi prospěšné pro odbourávání bariér při vstupu žáků na základní školu se ukazuje propojení mateřských škol se základní školou, což umožňuje navázat úzkou spolupráci pedagogických pracovníků včetně pravidelných návštěv „předškoláků“ v základní škole. Každoročně otvíráme ve druhém pololetí Klub předškoláků, který je určen všem dětem, které projeví zájem seznámit se se školním prostředím a budoucími spolužáky dříve než 1.září. Škola i přes určité problémy ve finančním zabezpečení ze strany nadřízených orgánů podporuje integraci zdravotně postižených žáků a realizuje ji.

V rámci vnější evaluace se škola zapojuje do projektu SCIO, kdy všichni žáci daného ročníku vypracují srovnávací testy z hlavních vzdělávacích oblastí. Výsledky testů na základě vzorku základních škol v ČR nás obvykle zařazují celkově mírně nad průměr (více nad průměrem se umístí každoročně žáci z 5.ročníku, neboť mnozí z nich pak odcházejí na víceletá gymnázia).

Každoročně konají ve škole pedagogickou praxi převážně studenti Pedagogické a Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy.